Privacy policy

  1. WIE?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is ANDRIES DEBLAERE, met zetel te Batterijstraat 16d, 8420 De Haan, met ondernemingsnummer BTW BE 0736.824.272 te contacteren via dries.deblaere@icloud.com.

De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy rechten zo goed mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is. 

  1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

  1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

Persoonsgegevens die wij (mogelijks) verwerken via het contactformulier van de website:

   • Naam
   • Familienaam
   • Leeftijd
   • E-mailadres
   • Bericht

Persoonsgegevens die wij (mogelijks) verwerken in het kader van onze webshop:

   • Contactgegevens
   • Adresgegevens
   • Leeftijd
   • Facturatie- en betalingsgegevens
   • Historiek en bestelgeschiedenis

Persoonsgegevens die wij (mogelijks) verwerken in het kader van onze evenementen/opleidingen/ workshops:

   • Naam
   • Contactgegevens
   • Leeftijd
   • aanwezigheidslijst
   • Betaal- en facturatiegegevens
   • Bestelgeschiedenis, klantenhistoriek
   • Foto’s
  1. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Verwerkingsdoeleinden:

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van de onderneming en met name voor volgende doeleinden:

   • Uitbaten webshop
   • Organiseren van workshops, events, opleidingen
   • Voldoen aan administratieve en fiscale verplichtingen
   • Communicatie met klanten en prospecten

Verwerkingsgronden:

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Wettelijke verplichting:

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Om te voldoen aan de wetgeving inzake de verkoop van alcoholische dranken. Het is immers verboden om alcoholische dranken te verkopen of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Daarom vragen wij aan elke persoon die alcoholische dranken wil kopen of hij of zij ouder is dan zestien.

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

B. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

Pre-contractuele fase:

   • Contacteren, inplannen, reageren op een bestelling, onderhandelen;
   • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
   • Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:

   • Klantenbeheer
   • Leveranciersbeheer
   • Uitvoeren van de contractuele opdracht

C. Gerechtvaardigd belang:

Het versturen van nieuwsbrieven naar klanten van de onderneming.

Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

Het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als tijdens evenementen of workshops.

D. Toestemming:

Het versturen van een nieuwsbrief naar niet-klanten van de onderneming.

Het plaatsen van foto’s die persoonsgegevens bevatten op de website en sociale media-kanalen van de onderneming.

Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

Uw persoonsgegevens worden steeds binnen de EU verwerkt.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

  1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij voorzien in passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van haar activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN:

  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij met uw persoonsgegevens maken.

  6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde goederen of diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  Recht van verzet

  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer voor de verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang.

  Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

  Recht van vrije gegevensoverdracht

  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te laten dragen.

  Recht van intrekking van de toestemming

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  Uitoefening van uw rechten

  U kan uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar dries.deblaere@icloud.com, per post naar Andries Deblaere, Batterijstraat 16d, 8420 De Haan of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waardoor u kan geïdentificeerd worden. De identificatiegegevens zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden en onmiddellijk gewist na identificatie.

  Automatische beslissingen en profiling

  De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  Recht om klacht in te dienen

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 2. WIJZIGINGEN

  De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

  Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken. Hij kan de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft verwerkt.

Verzending- & retourbeleid

 • Duurzaamwijndrinken.be verzendt de bestellingen 2 maal per week. Dit om kleine hoeveelheden te vermijden en uitstoot te beperken. De levering gebeurt door bpost, DPD of PostNL.
 • Voor het retourneren van producten valt duurzaamwijndrinken.be onder het Herroepingsrecht van de Belgische overheid. Hiervoor kan u volgend formulier invullen. Retourkosten zijn ten laste van de consument.